Posicionament de La Intersindical sobre el personal interí i laboral temporal PAS de les universitats públiques catalanes

Durant el mes de juliol es va activar una comissió mixta (representació sindical PAS L i F de les universitats públiques catalanes) i paritària (part pública i part social de les universitats) en la que per primera vegada participem la Intersindical, a conseqüència d’haver superat el 10% de representació en l’àmbit del PAS-F. Un percentatge fixat a la LOLS  (Llei Orgànica de Llibertat Sindical) el 1985, que  dificulta la participació de les organitzacions sindicals de caràcter nacional i de classe com la Intersindical.

Tanmateix, hem arribat a la Mesa del PAS F, com fa pocs anys vam arribar a la del PDI F i L, i des d’aquest espai continuarem defensant els drets dels treballadors i treballadores de les universitats públiques catalanes, amb perspectiva nacional, de classe i feminista, així com la legitimació dels òrgans de representació de les universitats –en el nostre cas de les juntes de personal- com a principals negociadors dels drets dels treballadors i treballadores.

ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL INTERÍ VIA CONCURS DE MÈRIT I CONCURS-OPOSICIÓ

La Intersindical vam proposar i defensar en solitari la via del concurs de mèrits per estabilitzar les persones interines i laborals temporals que estiguessin ocupant plaça durant tres anys seguits, atès que considerem que és la mesura més justa per rescabalar els drets d’aquestes companyes i companys. Finalment, la llei ha incorporat la via del concurs de mèrits però estabilitzant les places ocupades en els darrers cinc anys i NO les persones.

Aquest canvi de focus pot acabar amb acomiadaments de persones interines i laborals temporals
Atès que considerem que la llei aprovada és poc garantista amb les persones, i que la proposta de la part pública és insuficient per assegurar l’estabilització del màxim de les persones interines i laborals temporals la Intersindical hem fet propostes en el si de la comissió mixta per afavorir-ho.

A hores d’ara, tot i que finalment la proposta d’acord que fan les universitats recull en part les nostres, considerem que continua sent insuficient per assolir els objectius de màxima estabilització.

Propostes de la part pública i la part social en relació amb el Concurs de Mèrits

Segons la llei 20/21 s’habilita via concurs de mèrits la possibilitat de cobrir de manera excepcional i per una sola vegada les places cobertes ininterrompudament des d’abans de l’1 de gener del 2016 (addicional segona i sisena).

Proposta de la Intersindical:

 • Increment dels mèrits per serveis prestats: fins a 80 o 90 punts sobre cent per a aquell personal interí i laboral temporal que forma part de la universitat convocant. Aquest augment del percentatge afavoreix l’estabilització del PAS interí i laboral temporal de llarga durada, tanmateix, aquest increment dels mèrits per serveis prestats –ja acceptat per les universitats- cal que contempli alhora el total dels serveis prestats a la pròpia universitat. Amb un còmput diferent en funció de la categoria i de si s’han prestat a la universitat on ara treballa o en una altra de diferent.

El contrari és lesiu per als i les treballadores i contrari als objectius d’aquesta convocatòria excepcional de concurs de mèrits: afavorir l’estabilització del màxim de personal interí i laboral temporal que, per raons alienes a ell, no ha estat convocat a oposicions en el termini que determina la llei. Generant-li greuges com inestabilitat laboral, impossibilitat d’acollir-se a excedències o de desenvolupar la carrera professional…

 • Mèrits per formació interna de les universitats i no només per idiomes, o formació reglada.  Fins a 10 punts
 • Que el llindar dels anys a meritar per obtenir fins aquests 80 punts per serveis prestats es negociï a cada universitat per tal d’adequar-ho a la seva realitat. L’Acord Marc ha d’acordar el mínim i màxim d’anys que s’han de meritar, però la concreció s’ha de negociar a cada universitat, malgrat les presses. Defensem el mateix procediment per la valoració de la formació.

Darrera proposta de la part pública (setembre 2022)

 1. Serveis prestats fins a 80 punts a raó de fins a 0,48 per mes treballat en la mateixa categoria de la plaça convocada a la pròpia universitat
 2. Haver superat la darrera oposició sense plaça a la universitat convocant, fins a 10 punts
 3. Formació: català, anglès (alemany, francès i italià amb un barem inferior) i estudis reglats superiors als requerits a les bases, fins a 10 punts.
 4. Superar el llindar dels 40 punts per superar el procés selectiu.

Resposta de la Intersindical:

Entenem que malgrat l’increment del barem dels serveis prestats, la darrera proposta d’acord que fan les universitats continua sent insuficient en la mesura que els criteris per computar aquests serveis prestats no inclouen el total dels anys treballats a les universitats.

La Intersindical considerem clau

 1. Que es valori el total dels serveis prestats a la universitat pel PAS interí i laboral temporal. Proposem que qui es presenti a una plaça convocada de la seva categoria, se li computin també i diferentment tots els serveis prestats en qualsevol altra categoria. Ara mateix les gerències s’hi neguen, per tant, hi haurà companyes i companys amb molts anys de serveis prestats a la universitat, però en diferents categories, als quals només se’ls meritarà els serveis prestats en la categoria a la qual opten, de manera que pot esdevenir que malgrat ser un interí/interina-laboral temporal de llarga durada, no estabilitzi perquè no se li reconeixen aquests altres anys de treball.
 2. Continuem reclamant que es valori la formació interna rebuda pel personal i no només en idiomes i en formació reglada. El contrari significa privilegiar els coneixements en un idioma (idiomes) que el gruix del personal no emprem a la nostra feina i que no consta en la RLT de gairebé la totalitat de places de les universitats, en detriment de la valoració de coneixements que sí que tenen a veure amb la feina que desenvolupem. El mateix pel que fa a les formacions reglades que poden no tenir a veure amb aquestes tasques.

Les gerències al·leguen que comptar els mèrits en formació interna podria generar inseguretat jurídica, la Intersindical proposem que la concreció dels mèrits per formació es negociï a cada universitat.

 • No estem d’acord en el fet que calgui assolir un nombre mínim de punts superior a 17 (tres anys d’antiguitat) per participar del procés selectiu.

Propostes de la part pública i la part social en relació amb el Concurs-Oposició

S’habilita la via del concurs-oposició per estabilitzar les places que, d’acord amb la taxa addicional prevista en aquesta llei, addicionalment a allò que estableixen les lleis 3/2017 de 27 de juny i 6/2018, de 3 de juliol, siguin de naturalesa estructural i hagin estat ocupades de manera ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre del 2020.

Proposta de la part pública:

 • Atesos els acords previs entre les universitats, Comitès d’Empresa i Juntes de Personal en relació amb els recents processos d’estabilització, proposen mantenir i aplicar els mateixos criteris acordats per aquest nou procés selectiu. (ponderació 60-40)
 • En la fase d’oposició, malgrat que cap prova és eliminatòria, caldrà assolir el 50% de la puntuació total per superar-la.

Proposta de la Intersindical:

 • D’acord en aplicar els mateixos criteris acordats per anteriors processos selectius (ponderació 60-40) per cada universitat vinculats a l’estabilització del personal interí, sempre que els respectius òrgans de representació així ho vulguin. En cas contrari, la universitat on es doni aquesta situació haurà de negociar altres criteris més garantistes.
 • No estem d’acord que la fase d’oposició sigui eliminatòria.

Compartim doncs amb la resta de la part social que la fase d’oposició no ha de ser eliminatòria. Ens sembla un contrasentit que en aquesta via d’estabilització, paral·lela a la de concurs de mèrits, la fase d’oposició sigui eliminatòria. L’objectiu dels processos d’estabilització és procurar que el personal que fa anys que presta serveis a les administracions públiques, s’estabilitzi i entenem que la seva permanència en el servei públic té a veure amb el fet que estan demostrant dia rere dia la seva professionalitat.

Per acabar

Així doncs, malgrat que en la darrera reunió de la comissió (juliol 2022) la part pública va amenaçar que o acceptàvem l’acord en els darrers termes proposats o aplicaria els criteris que considerés, entre aquests la rebaixa  del barem per serveis prestats fins a 60 punts, la Intersindical continuem considerant que la proposta d’acord no és acceptable -concretament els criteris respecte de com es valoren els serveis prestats i la necessitat de superar els 40 punts en la via del concurs de mèrits- com tampoc ho és l’amenaça.

Així mateix, la Intersindical compartim amb la resta de la part social que cal assegurar la continuïtat del personal interí i laboral temporal que no superi aquests processos selectius o que es quedi sense plaça.

INFORMACIONS ÚTILS:

 • l’oferta pública d’aquestes places finalitzava l’ 1 juny de 2022,
 • la seva convocatòria s’ha de fer abans del 31 de desembre de.2022.
 • les resolucions de tots aquests processos s’ha de produir abans del 31 de desembre de 2024

Número de places ofertades per les universitats: Llei 20/2021

FUNCIONARIS LABORALS TOTALS
  C C-O TOT C C-O TOT C C-O TOT
UB 41 25 66 109 14 123 150 39 189
UAB* 35 35 0 0 0 35 35
UPC 19 8 27 13 5 18 32 13 45
UPF* 29 29 6 6 35 35
UdG* 5 5 4 4 9 9
UrV 1 1 2 1 1 1 2 3
UdL 3 3 15 6 21 18 6 24
*s’està analitzant el tipus de convocatòria

 

TOTAL 340

Denunciem que aquesta oferta pública s’ha fet en la majoria d’universitats sense consultar als i les representants del PAS, que continua havent-hi opacitat en relació amb les places que es convoquen i les que s’haurien de convocar i en alguns casos en relació amb la via d’estabilització que es determina.

Finalment, reclamem un marc propi de relacions laborals on els convenis, les lleis, els pactes laborals, les polítiques d’ocupació, la formació, la fiscalitat, els serveis públics, la seguretat social… es decideixin i negociïn el més a prop possible del treballador i de la treballadora i no a Madrid.

L’entrada Posicionament de La Intersindical sobre el personal interí i laboral temporal PAS de les universitats públiques catalanes ha aparegut primer a La Intersindical.

Font: La Intersindical